இப்படி பேசியதால் தான் வைகோ ஜெயிலில் தள்ளப்பட்டார் - முழு Video இணைப்பு - Tamil News Live

இப்படி பேசியதால் தான் வைகோ ஜெயிலில் தள்ளப்பட்டார் - முழு Video இணைப்பு - Tamil News Live

Tamil News Video

Tamil News

Vaiko Speech

Voir la suite

Par : Red Pix 24x7

Thèmes liés : live news video tamil

Live Cricket Match Video Score on Today

Live Cricket Match Video Score on Today

Voir la suite

Par : Lopamudra Baliarsingh

Thèmes liés : video match live / live score

TUTO FR - comment s'incrire a xbox live gratuitement

salut tout le monde , je fait une video pour le gold mais pour le xbox live , j'espère que la video t'aidra por t'inscrire au xbox live , bye pour nouvelle video

Voir la suite

Par : xsector toto

Thèmes liés : comment s'inscrire a xbox live gratuit / video xbox live

Initiation Linux - Partie 2 - Live CD / Live USB

Cette vidéo explique comment créer un live CD ou une live USB (clé USB bootable) de Linux.

Pour créer la clé usb bootable on utilise le logiciel gratuit :

Linux Live USB Creator.

Voir la suite

Par : ordirepar

Thèmes liés : linux live video